Лъв

Да преминем ли към огнените знаци? Ние вече засегнахме някои характерни защити на Овен. Големият страх на огъня, както струва ми се, казах, е от незначителност. Овенът се защитава сре­щу незначимостта, като е пръв и най-добър. Какво ще кажете за Лъв? Колко Лъвове са тук днес? Би ли коментирал някой от вас? Аудиторията: Страхувам се да не бъде ценен. Да не бъда възпри­еман като специално създание. Мисля, че до голяма степен моят интерес към астрологията се основава на необходимостта да бъда специален.

Лиз: Значи смятате, че астрологията може да бъде защита за Лъва, защото ви кара да се чувствате специален. Всъщност изглежда тя осигурява добра защита за всеки знак, по един или друг начин. За­виси как я използваме. Но разбирам какво имате предвид; хоро­скопът потвърждава индивидуалната уникалност. Случва се поня­кога клиент да каже: „Моят хороскоп необичаен ли е?“ или „Не мисля, че картата ми прилича на нечия друга.“ Именно това опис­вате вие – нуждата да имате своя собствена специална съдба и природа, потвърдени от астрологията.

Аудиторията: Какво ще кажете за страха от загуба на свободата?

Лиз: Не съм сигурна, че бих го свързала с Лъв. Страхът да не бъдеш затворен, контролиран или задушаван е възможно да се асоциира с няколко различни въпроса и няколко знака, както и със специфични аспектни конфигурации, които може да отразяват този страх. Тогава стремежът към свобода се превръща в защита, въпреки че трябва да погледнем по-надълбоко, за да разберем кое е истинската заплаха. Близнаците може да се страхуват да не бъдат интелектуално задушавани; Водолеят нерядко се опасява от загубата на основни права; Стрелецът може да се страхува от отнемане на мобилността; Скорпион – от загубата на гордост. Възможно е да чуете как всички тези знаци настояват за свобо­дата си. Също някои хора с особен емоционален конфликт, напри­мер Луна или Венера в Рак в квадратура с Уран, може да използ­ват свободата като защита срещу голяма емоционална уязвимост. Това е идентифицирането с единия край на аспекта и проекцията на другия като защита срещу вътрешния конфликт. Ще го разгле­даме по-задълбочено по-късно.

Аудиторията: Мисля, че разликата между Лъв и Овен е, че Лъвът изглежда се нуждае от одобрението от другите повече, отколкото Овен. Може би признанието и славата са Лъвска защита.

Лиз: Това е интересен въпрос. Понякога изглежда на повърхност­та, че Лъвът се нуждае от одобрение и утвърждаване от другите, докато Овенът сякаш абсолютно нехае за тях. Един Овен може да възприеме враждебността на другите като комплимент: „Нямаше да не ме харесват толкова много, ако не ревнуваха. “ Но човек няма как да спечели, без да се състезава. За да спечели Овенът, трябва да има някой за побеждаване, а също и съдия, който да води състе­занието. Така че и Овенът не съществува във вакуум. Активното ухажване на одобрението може да не е в стила на Овена. Но усе­щането за вътрешна мощ, което е толкова важно за него като защи­та срещу безпомощността и безнадеждността на смъртното съще­ствуване, зависи от външното изразяване на сила в света.

За Лъва потентността във външния свят може да не е толкова важна. Очевидно имаме някои явни исторически изключения – като Наполеон. На пръв поглед той сякаш е изключение. Ще го разгледа­ме по-внимателно след малко. Но като цяло, въпросът за Лъва не е да се чувства потентен, а да се възприема като уникален. Те не са едно и също нещо. Нуждата на Лъва не е концентрирана върху побе­дата над конкуренцията. В много отношения Лъвът изобщо не е състе­зателно настроен. Другите хора просто не са достатъчно важни, за да бъдат считани за конкуренция, защото неговият диалог е наисти­на между самия него и Бог. Което е отразено в нуждата да се изжи­вява като човек със съдба, защото една индивидуална орис предпо­лага, че някъде съществува някаква божествена сила, която казва: „Ти си тук със специално предназначение; ти си любимото ми дете“. Това е същината на митничния герой. Вътрешното усещане, че си избран, че си божествено дете е фундаментален аспект от защитата на Лъва срещу заличението на обикновеността. То е противодейст­вието на смъртността. Лъвът може да търси това утвърждаване вътрешно, а не външно пред тълпа. „Дори и никой друг не го забеляз­ва – казва интровертният Лъв, – аз знам, че съм тук със специално предназначение, дори и да отнеме цял живот, за да разбера какво е.“ Много Лъвове ще се защитават яростно дори срещу най-бег­лия намек, че са просто обикновени създания от кал като всички останали. Те може да водят много еднообразен живот, но да таят скрити фантазии за величие или превъзходство, което разкрива за­щитата в действие на вътрешно равнище. Два много добри приме­ра, за които трябва винаги да си спомняме, когато искаме да разбе­рем Лъва, са Наполеон и Александър Велики – и двамата родени под този знак. Но не завоевателните им влечения отразяват визия­та на Лъва; това е подвеждащо. Никой от двамата реално не воюва заради някой друг. Те се представят за пред боговете. В хода на историята се явяват много завоеватели и тирани, които нямат пла­нети в Лъв, а двама от най-лошите в този век са родени под Телец и Козирог – Хитлер и Сталин.

Аудиторията: Наполеон и Александър са били истински герои, нали? В очите на другите хора, както и в собствените им.

Лиз: Да, и оперативната фраза е „собствените им“. Тяхната власт над другите не произлиза от каквото и да е премислено усилие да се харесат, а от абсолютна вяра в собствената им съдба. Това може да направи Лъва силно харизматичен, но любовта на публиката е страничен продукт, а не мотивът. Той е усещането за мисия, за уникална и дадена от боговете съдба, което е характерно същевре­менно за Наполеон и Александър, и отразява самата същина на Слънцето в Лъв, както и основната му защитна система. Същест­вува огромна разлика между стремежа към власт, когато човекът усеща, че има уникална, вдъхновена от боговете съдба, и домогва- нето до властта заради натрапчив импулс за доминиране или побе­да над другите. Очевидно двете може да се припокриват, предвид точните конфигурации в картите. Несъмнено Сатурн на Хитлер в Лъв, кацнал на медиум цели в хороскопа му, допринася за собстве­ната му яростна себемитологизация. Но желанието на Хитлер да властва произтича повече от омраза и чувство за вътрешна импо­тентност (Сатурн на МС в квадрат с Венера и Марс), отколкото от някакво усещане, че е божествено дете. Именно германският на­род е този, който го проектира върху него, с неговото преднамерено насърчение.

Ако искате да се запознаете с наистина необикновен портрет на Лъва, трябва да прочетете трилогията на Мери Рено за Алек­сандър[1], който е роден в „месеца на Лъва“. Тя показва забележи­телно вникване във вътрешното убеждение за божествена съдба, което го кара да постигне това, което е направил. Александър Ве­лики вярва, че е син на Зевс. Получава видения за единна световна империя, обединяваща Г ърция и Персия, в която и двата народа се сливат, женят се и създават смесена раса, изразяваща най-добрите и най-благородните им качества. Той вярва, че това е неговата съдба, божествено отредена орис. Ние всъщност не сме на позиция да спорим с него; може и да е бил прав. Ако смалим пропорционално тази визия към Лъв, който води обикновен живот във Великобрита­ния през 20-ти век, тя не се променя като качество, само по количе­ство и равнище на изразяване. Възможностите за завладяване на Персия може да са донякъде ограничени, но нуждата от оформяне на собствения живот като съд за божествено намерение – незави­симо дали го нарича Бог, любов или въображение – също е толкова мощна. За съжаление, при много Лъвове това остава лична фанта­зия поради други казуси и конфликти, а пропастта между външния живот и вътрешната мечта нерядко води до тежка депресия. Аудиторията: Може да доведе и до доминиране.

Лиз: Да. Именно тук е възможно да видим как защитите на Лъва стават отровни и тогава може да говорим за желанието за власт над другите. Случва се, когато защитната система овладее лич­ността. Ако човекът Лъв не може да изпита вътрешно усещане за съдба или не успява да намери отдушник – колкото и да е скромен – чрез който да се изрази това вдъхновение, откъде ще го получи? Едно от любимите места е обожаваща публика. Себевъзвеличава- нето от особено неприятния вид може да отразява липсата на ав­тентично вътрешно усещане за специалност. Възможно е да е за­щита срещу усещането за куха, ужасяваща празнота отвътре. Лъвът

[1]Renault, Mary, The Alexander Trilogy: Fire From Heaven, The Persian Boy, Funeral Games, Penguin, 1984.

Откъс от Бариери и граници. Хороскопът и защитите на личността, Лиз Грийн