Прогресии, дирекции и ректификация, Ципора Потинджър Добинс

11.00 лв.

От позиция на двадесетгодишния си опит в ректификацията, Ципора Добинс споделя проникновени размисли относно заложения в звездния модел характер, съдбата и свободата на човека да променя своята орис: „Материалистичната наука приема, че съдбата (опитът) създава характера.

Описание

Прогресии, дирекции и ректификация,

Ципора Потинджър Добинс

С практически примери и разбираеми обяснения, Ципора Добинс направлява читателя през доказаните техники, използвани за ректификация на рождена карта. Точните методи, които тя очертава, за да се открие правдивият час на раждане, са лесни за следване и включват използването на различни методи за прогресиране на планети и ъгли: вторични, минорни и третични прогресии, дирекции на слънчевата дъга, локални домови куспиди, транзити и др. Тя обсъжда и по-малко надеждни техники.

Възгледът, представен тук, предполага, че картата е огледало. Диаграмата на раждането показва основните тенденции в характера, които сме вградили в нашата природа. Прогресивната графика демонстрира разгръщането на тези склонности в действие. Аспектите (и всичко останало в диаграмата) представляват психологически принципи, но аспектите в текущите конфигурации (транзити или прогресии) показват психологическите тенденции, пренесени в осъществяващи се действия.

От позиция на двадесетгодишния си опит в ректификацията, Ципора Добинс споделя проникновени размисли относно заложения в звездния модел характер, съдбата и свободата на човека да променя своята орис: „Материалистичната наука приема, че съдбата (опитът) създава характера. Материалистичната астрология предполага, че планетите сътворяват както характера, така и съдбата. Хуманистичната астрология допуска, че нашите нагласи и действия, включително несъзнателните желания и навици, моделират съдбата ни и че сме родени, когато нашата природа и орис съответстват на състоянието на космоса. Всички подходи са единодушни, че вътрешният характер и външните обстоятелства съвпадат, така че да можем да разберем едното по-ясно в светлината на другото. Но те се различават по това къде поставят властта: в шанса и материята (науката), в планетите (материалистичната астрология) или в ума (хуманистичната астрология).“

Откъс:

Материалистичната наука приема, че съдбата (опитът) създава характера. Материалистичната астрология предполага, че планетите сътворяват както характера, така и съдбата. Хуманистичната астрология допуска, че нашите нагласи и действия, включително несъзнателните желания и навици, моделират съдбата ни и че сме родени, когато нашата природа и съдба съответстват на състоянието на космоса; тя също предполага, че планетите дават полезен план на космическия ред, но не го създават. Всички подходи са единодушни, че вътрешният характер и външните обстоятелства съвпадат, така че да можем да разберем едното по-ясно в светлината на другото. Но те се различават по това къде поставят властта: в шанса и материята (науката), в планетите (материалистичната астрология) или в ума (хуманистичната астрология).

Концепцията за ректификацията

Разбира се, и двата клона на астрологията са единодушни относно стойността на космическата схема като средство за разбиране на живота, независимо къде влагат властта. По­неже акуратният хороскоп изисква точни данни – както про­странствени, така и времеви – необходимо е да се определи точното местоположение (географска ширина и дължина), датата (ден-месец-година) и минутата от деня на събитие­то. Повечето хора в съвременния свят знаят своето място и дата на раждане, но значителен брой имат само приблизи­телна представа за минутите, а някои не са наясно с времето в рамките на двадесет и четири часа. В такива случаи, кога- то времето на раждане е неизвестно или несигурно, възмож­но е да обърнем нормалното използване на звездните модели след раждането. Вместо да тълкуваме характеристиките на рождената карта, за да изведем съдбата, която ще последва, можем да получим натала от съдбата. Естествено, необхо­димо е да има житейски събития, с които да работим.

Ректификацията (определяне точното време на ражда­не) е почти невъзможна за много млади хора или за човек, който е водил силно защитен живот с малко драматични или необичайни събития. Но ако е имало смъртни случаи или други раздели от близките, болести, злополуки или операции, значи­ми промени в моделите на живот, обикновено е възможно да се определи изначалната карта, която би могла да вмести така разгръщащата се съдба. Понякога дори възниква слу­чай, когато датата на раждане е под въпрос или самата годи­на на раждане е спорна. Възможно е да се реши задачата с едно неизвестно, докато останалите данни са били записани. Случаите, при които паметта на родителя и удостоверението за раждане се разминават относно деня или годината, може да бъдат ректифицирани с помощта на същите техники, кои­то се прилагат при несигурно време. Ако в необходимите данни липсва повече от един фактор, вариациите стават объркващи и задачата е почти невъзможна.

Глава 3

Техники за ректификация: общи принципи

За тези, които не са обвързани с материалистични пред­положения, има огромно разнообразие от прогресии, дирек­ции, възвръщания и т.н., като всички те изглежда „работят“, а именно, показват до известна степен реда в космоса. Моят деветнадесетгодишен опит с ректификацията ме убеди в стойността на няколко от тези техники. Случаите, в които изведеното време на раждане по-късно се потвърди, се ока­заха особено полезни за удостоверяване валидността на пред­ставените тук принципи. Както вече споменахме, същите техники могат да се използват за разбиране на съдбата, коя­то се развива от характера по рождение, или за извличане на радикса (картата на характера по рождение) от съдбата.Има много техники, които могат да бъдат използва­ни, за да се опишат и разберат разгръщащите се етапи на характера, както той се развива във времето и се превръща в съдба, и същите тези техники осигуряват най- надеждните методи за ректификация. Важността на фило­софските предпоставки може да се види ясно в тази сфера на нагласите относно свободата срещу детерминизма. Ма- териалистичните астролози са ограничавани от решимостта им да търсят някаква сила, изпускана от планетите, под фор­мата на излъчване или силови полета. Транзитите – текущи­те позиции на планетите – се вписват в тази система от вяр­вания и позволяват планетите да бъдат възхвалявани или об­винявани за всичко, което се случва на Земята. „Сатурн при­чинява загуба, депресия и провал; Марс предизвиква война и злополуки; Венера дава любов; Юпитер носи късмет“ и т.н.

Вторични прогресии

Най-ценната от тези техники носи различни названия: вторични прогресии, мажорни прогресии, системата ден за година, херметични прогресии и т.н. В тази система всеки ден след раждането се приравнява на една действително из­живяна година, така че, за да разбере развоите в живота на лице на двадесет години, човек прибягва в ефемеридите до датата двадесет дни след раждането. Изглежда много неве­роятно планетните позиции в небето, когато сме на двадесет дни, да ни накарат да направим неща или да заставят обсто­ятелствата с нас да се случат събития, когато сме на дваде­сет години. Самият факт, че тази система работи феноме­нално добре е свидетелство срещу материалистичния възглед за космоса. Естествените стадии на развитие на характера изглежда са символизирани от движенията на слънчевата система в часовете и дните след раждането.

Радиксни дирекции

В моя опит след вторичните прогресии следващата по стойност е вариацията на слънчевата дъга от системата на радиксните дирекции. Дирекциите на радикса изместват це­лия хороскоп с постоянна скорост, обикновено около един градус за всяка година от живота, но е възможно и кръгът да се завърта с дробно число градуси за година: 21/2 граду­са за година, 5 градуса за година, 71/2 градуса за година и т.н. Една вариация, наречена мярката на Найбод, измества всички фактори с разстоянието на средното дневно движе­ние на Слънцето, т.е. петдесет и девет минути на година. Но най-ефективната система според моя опит е отмества­не на цялата карта на същото разстояние, което Слънцето е изминало в системата ден за година – а именно, разстояни­ето, наречено слънчева дъга. Това означава по-бавно дви­жение при индивидите, родени през лятото, и по-бързо дви­жение за зимните раждания. Всички фактори в диаграмата се изместват на същото разстояние: ъгли в радикса, възли, ретроградни планети и т.н. При вторичните прогресии ос­новните планети обикновено остават в същия знак и дом през целия живот на човека. При метода на слънчевата дъга всички фактори с времето пресичат ъглите в картата, ако индивидът доживее до нормална възраст. Тъй като ъглите в графиката, а именно Асцендентът, МС и вертексът са осо­бено ценни при определяне периодите на значими събития и промени в живота, и понеже ъглите зависят от времето на раждане, те представляват решаващ тест за точността на регистрирания рожден час.

Транзити

Транзитите или текущите позиции на планетите също могат да се използват за проверка на точността на времето на раждане, но те нерядко не са толкова полезни, защото за тях е ефективен по-широк орбис. Аспектите във всички сис­теми на прогресии или дирекции са ограничени до стриктен марж от един градус до точността, но транзитите на основ­ните планети може да са действащи до три градуса от точ­ния аспект. Триградусов орбис от двете страни на астрологи- чески фактор може да означава до двадесет и четири мину­ти възможна вариация в рожденото време, когато работите с

Изчислената дата

Възможно е да се изчислят прогресивните планети, как- то биха били разположени на рождения ден точно както се пресмята наталната диаграма, но се спестяват много уси­лия, ако вместо това се изчислява денят от всяка година, когато позициите на планетите ще бъдат точно такива, как- вито са приведени в ефемеридите. Тази дата се нарича ал­тернативно изчислена дата, коригирана пресметната дата и крайна дата. Прави се просто за удобство, което спестява на астролога работата по интерполирането на позициите на всич­ки планети за всяка година.

Когато работим с вторични прогресии, ние приравнява­ме двайсет и четири часа на дванадесет месеца, така че два часа планетно движение е еквивалентно на един месец изжи­вян живот. Средното време на Гринуичкия меридиан (GMT), алтернативно обозначавано като Универсално време (UT), се използва като основа за всички изчисления, понеже сидерал- ното време и позициите на планетите винаги се дават в UT. За да определите изчислената дата, пресметнете интервала по Гринуичко средно време (GMTI), който е разликата меж­ду времето, за което са съставени ефемеридите (или полу­нощ, или обед), и вашето рождено време по Гринуич или UT. Това е същият интервал, който се използва за изчисляване точните позиции на планетите. Например, ако използвате обед­ни ефемериди и сте родени в 14:00 UT, интервалът е два часа. Същото време на раждане с полунощни ефемериди ще даде GMTI от четиринадесет часа. Ако времето на раждане по Гринуич е 10 ч. и разполагате с обедни ефемериди, интер­валът отново е два часа, докато при рождено време в 10 су­тринта и полунощни ефемериди GMTI ще е десет часа. След изчисляването на GMTI часовете от интервала се разделят на две и получената цифра се равнява на месеци. Допълни­телните минути от интервала се делят на четири и отговорът е еквивалентен на дни. Ако рожденият час по Гринуич е по- късно от времето, за което са зададени ефемеридите, изчис­лената дата е по-ранна от рождената. Ако GMT на раждане­то е по-ранно от времето на ефемеридите, изчислената дата е по-късна от датата на раждане.

Като използваме горния пример, разделянето на двуча­совия интервал на две дава един месец. За рождено време в 14 ч., с обедни ефемериди, изчислената дата ще бъде един месец преди рождения ден. За раждане в 10 часа сутринта по GMT, също с обедни ефемериди, пресметнатата дата ще е един месец след рождения ден. Раждането в 10 сутринта с полунощни ефемериди би дало изчислена дата пет месеца по-рано от рождения ден, а раждането в 14 ч. с полунощни ефемериди ще посочи изчислена дата седем месеца преди рождения ден. Ако раждането по GMT е в 14:30 ч., при обед­ни ефемериди, допълнителните 30 минути, разделени на че­тири, ще дадат 71/2 дни. Тогава изчислената дата ще бъде един месец и седем и половина дни преди рождения ден.

Когато използвате полунощни ефемериди за раждания, случили се в края на деня, често е разумно да се изчислява от деня след раждането. Например при рождено време 22 часа GMT и полунощни ефемериди изчислената дата ще бъде или единадесет месеца преди рождения ден, или един месец по- късно от деня след рождения ден. Може да се използват и двете дати, но трябва да смятате от деня, избран за изчисля­ване на датата за текущата прогресия. Например за дете, ро­дено на 1 юни в 22 часа GMT, използвайки полунощни ефеме- риди, изчислената дата може да е 1 юли от годината преди раждането му или 2 юли от годината на раждането му. Ако се вземе последният споменат ден (като изчислена дата), ще броите от 2 юни. За да видите вторичните прогресии за десет­годишна възраст, ще разгледате в ефемеридите датата 12 юни от годината му на раждане. Същата дата в ефемеридите (12 юни) ще се използва за същата година от живота, независимо от избора на изчислена дата преди или след рождения ден. Ако изберете изчислената дата от единадесет месеца преди рождения ден, вие разбирате, че месец след рождения му ден той вече започва своята единадесета година и трябва да до­бавите единадесет дни към рождената му дата 1 юни. Из­глежда малко по-лесно за пресмятане и по-неподатливо на грешки, ако изчислената дата може да бъде запазена в съща­та календарна година като рождения ден, дори ако трябва да броим от деня след раждането, за да го приложим.

След като изчислената дата е получена, планетите се преписват директно от ефемеридите за желаната година и сме сигурни, че тези позиции са точни за изчислената дата. Аз обикновено вписвам две разположения за Луната – за те­кущата година и за следващата, със стрелка, която ги свързва. Като отбележа движението и го разделя на дванайсет, виж­дам колко ще се измести Луната за всеки месец и мога да преценя кога ще формира точни аспекти към други фактори в рождената и в прогресивната карта.

Съответстващи цикли

При вторичните прогресии Луната почти винаги е ключът към точното време на събитията – „спусъкът“. Например прогресивен аспект от Слънцето ще трае две или повече го­дини. През двата месеца или приблизително толкова от този период, когато прогресивната Луна сключи аспект към Слънцето и който и да е от другите замесени фактори, обик­новено настъпва явно събитие, ако ще се прояви такова. Не забравяйте, че Луната е кардинален фактор като Марс и Са­турн, а събитията са най-вероятни, когато картата подчерта­ва кардиналността – независимо дали чрез планети, знаци

Допълнителна информация

Автор

ISBN

9786197216233

Издателство

Език

български

Година на издаване

Брой страници

120

Корици вид

Мека

Вид

Формат

130х200 мм.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Прогресии, дирекции и ректификация, Ципора Потинджър Добинс“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.