Общ преглед на Сатурн и Хирон

откъс от Бариери и граници. Хороскопът и защитите на личността, Лиз Грийн

Днес бих искала да се съсредоточа върху специфичните ви­дове защити, които са представени от Сатурн и Хирон в рождена­та карта. Разглеждам ги в отделен семинар, защото смятам, че са в различна категория от общите защитни механизми, които об­съждахме на семинара преди две седмици. По време на този се­минар говорех за защитата като естествено средство за предпаз­ване на онова, което ценим. Може да анализираме всеки компо­нент в хороскопа не само от перспективата на неговите характер­ни качества или атрибути, но и от гледна точка на защитата му срещу загубата на това, от което се нуждае и на което най-много държи. Може да подходим към всеки зодиакален знак и всяка планета по този начин, защото всеки астрологически символ, от­разяващ определено измерение на психиката, има свои собствени присъщи характерни методи на защита

Същото се отнася за Сатурн и Хирон, в смисъл, че представ­ляват основни човешки подтици. Но те са различни, защото още символизират области, където сме били наранени от живота. Ви­довете защита, които тези две планети отразяват, не са напълно ясни. Техните защити не се мобилизират просто за да защитят това, което ценим. Те неизменно включват много подозрение и съмнение в себе си. Били сме наранени чрез нашите разположения на Сатурн и Хирон или, може би по-точно, вярваме, че сме уязвени, или су­бективно усещаме болка. Тези планети не създават своите защити само в отговор на непосредствена заплаха за това, от което се нуж­даят. Защитата е постоянна структура, защото има дълбоко вкоре­нена вяра, че винаги ще е надвиснала заплаха, и човек подхожда към живота в съответствие с нея. И още, защитата е активна през цялото време, защото винаги сме нащрек да не бъдем наранени отново. Естеството на болката варира от един индивид до друг и ние трябва да разгледаме тези планети с оглед на техните поставя­ния по домове, знаци, аспекти и отношения с останалата част от картата. Но техните защити са като бронирани костюми. Те продължават да създават тревога в личността и по тази причина обикновено са свързани с трудни емоционални и психологически проблеми.

Въпреки казаното току-що, защитите на Сатурн и Хирон не бива да се разглеждат като присъщо патологични, защото прежи­вяването на нараняване е универсално за всички нас. Всеки има тези планети в рождената карта. Няма такова нещо като човек, който никога не е усетил болка, а възприятията за лишаване и нара­няване са архетипни преживявания. Представляват част от това да си човек. Дори и лишаването да е толкова основно, колкото от­критието, че родителите не са съвършени, или нараняването да е толкова отвлечено, колкото признаването на смъртността, все пак като човешки същества ние носим от детството опитът да бъдем уязвявани от живота.

На най-дълбоко символно равнище преживяванията на Сатурн и Хирон отразяват болката от изгонването от рая. Преживяването раждане само по себе си е нараняване. Всички сме изхвърлени от рая и трябва да понесем процеса на отделяне, за да оцелеем. Как- вото и да правим в живота ни, никога не можем напълно да излеку­ваме тази рана. Няма как да станем безсмъртни, нито да се върнем отново в утробата. Винаги сме, на някакво фундаментално ниво, сами; и винаги ще усещаме, че несъвършенствата на живота са несправедливи. Понеже са вкоренени в преживявания, които са ар­хетипни, защитите на Сатурн и Хирон не са патологични. Те са един вид част от човешкото състояние. Но те ни създават бъркотии.

Когато хората идват за астрологична консултация, нерядко ги боли и обикновено е така, защото една или друга от тези две планети някак създава застой, който блокира потока на живота. Заради Сатурн и Хирон други планети може да не са в състояние да изразят правилно собствените си нужди и естествени защити. Трудностите в други житейски сфери често могат да бъдат про­следени до характерните блокажи, които принадлежат на Сатурн и Хирон. Например човек да усеща, че притежава творчески та­ланти, които по някаква причина не му се отдава да изрази. Или тези дарби да изглеждат постоянно отхвърляни от външния свят.

Възможно е да открием нещо като труден аспект Слънце-Сатурн в картата и след известно разследване да стане очевидно, че има нещо в човека, което саботира всички усилия за себеизразяване, преди дори да се родят. Този вътрешен саботьор може да е вко­пан в четвърти или осми, или втори дом, а коренът на дилемата е възможно изобщо да няма нищо общо с творчеството, освен като страничен продукт; блокажът на съзидателността всъщност е на­чин да се гарантира, че нищо от истинските чувства на човека не е изложено, защото отхвърлянето и унижението трябва да се из­бягват на всяка цена.

Много неща, които не изглеждат като казуси по Сатурн или Хирон, може да бъдат проследени до тези планети, чиито защити нерядко са толкова големи, че спират функционирането на оста­налата част от картата. Всяка от тях може да бъде толкова мощ­на, че на практика да спре потока на живота. Такива сурови защи­ти създават един вид аутизъм или много дълбока депресия, в ко­ято човекът е психически парализиран. Сатурн и Хирон са най- психологически сложни сред планетния пантеон и вероятно най- трудни за справяне – главно защото отразяват аспекти от самите нас, които обикновено не харесваме или от които се срамуваме. И двете са свързани с преживяването на унижение и това е дума, която бих искала да запомните, защото ще видите, че ще я споме­навам през целия ден.

Има ли някой тук, който да не знае какво е унижението? Това е едно от най-неприятните чувства, които може да изпитаме. В мно­го отношения е далеч по-лошо от простото отхвърляне, защото има елемент на срам, свързан с унижението, както и осакатяващото усещане, че някак сме неадекватни или по-малко отколкото би тряб­вало да бъдем – не защото сме невинни жертви, а понеже отвътре има нещо изкривено или деформирано.

Когато се опитваме да се доближим до сърцевината на психо­логическото състояние, свързано с тези планети, може да открием мощно усещане, че сме повредени или осакатени. Ето защо обра­зите от сънищата, които се появяват при транзити на Сатурн или Хирон, често са свързани с някаква деформация – увредена, осака­тена или закърняла фигура, независимо дали е сънуващият или друг човек, или животно. Тези образи изразяват усещането за срамно увреждане, заедно със страха, че ако други хора видят деформаци­ята, ще бъдат отблъснати и ще ни отхвърлят. Те отпращат към митичния образ на ядосания Бог, който не желае Адам и Ева, след като са съгрешили. Ние сме изхвърлени от рая и родителите ни не ни искат. Тясно свързано с чувството на унижение е усещането, че сме перманентно дефектни. В тази област на срам се чувстваме неизлечимо необичани, нелюбящи и необичливи.

Защитите на Сатурн и Хирон извират от това ядро. Днес тряб­ва да изследваме различните видове защитни системи, които тези планети отразяват, и как е вероятно да се изразяват, в зависимост от поставянията и аспектите в картата. Също толкова важен е въпросът как бихме могли да работим със защитите на Сатурн и Хирон и раните, които отбраняват. В някои отношения това е об­ласт, която отваря фундаментален конфликт в самата астрология, а също и в професията на терапевт. До каква степен е възможно да бъде излекуван човек от такива рани? До каква степен астро­логът поставя за обсъждане тези въпроси с клиент? Сатурн и Хирон ни фокусират върху нашите лични ценности като астролози – как и защо работим с астрологията и как, и на какво равнище, интер­претираме за клиента Сатурн и Хирон.

Друга област, която се надявам да имаме време да изследваме днес, е начинът, по който защитните системи на Сатурн и Хирон ра­ботят в синастрия. Често откриваме тези планети в самите себе си чрез нашите отбранителни реакции към други хора. Ако искаме наи­стина да получим добра представа за тези планети в действие, тряб­ва да разгледаме коя да е връзка, в която планетите на другия човек оформят силни аспекти с нашия Сатурн или Хирон. Това е един от най-мощните начини, по които се групират нашите защити. Любо­питно е, че и двете планети изглежда упражняват забележителна сила на привличане във взаимоотношенията. Обикновено не смятаме нито едната, нито другата, като носители на някаква специална сексуална харизма. И все пак на практика всяка важна връзка, която съм из­следвала с моите клиенти през годините, разкрива Сатурн или Хирон в тесен кръстосан аспект с лична планета в синастията. Изглежда сякаш се нуждаем от други хора, за да задействат тези планети в нас и да ни накарат да ги осъзнаем. Причините за това са пленител­ни и си заслужават известно внимателно разследване.

Можем да започнем, като разгледаме естеството на нараня­ването, отразено от всяка от тези планети. Те са доста сходни по много начини, но има и някои много важни различия. Състоят се главно в начина, по който се опитваме да тълкуваме и да се справя­ме с нашите рани, и какви творчески решения е възможно да възник­нат от усилията ни да работим с тях. В това отношение са радикал­но различни, въпреки че може да се усещат много сходно с оглед на коефициента на болката.

Сатурн

Отричане и лишаване

Когато преживяваме Сатурн, често чувстваме, че нещо ни е било отказано. В момента, в който се изправим пред това лиша­ване, трябва да се занимаем с проблематичния въпрос дали наи­стина ни е отказано нещото, което искаме, или тълкуванието е субективно. Също е необходимо да осмислим дали отказът е по вина на самите нас или е резултат от лоша химическа смес от присъщ темперамент и обкръжение. Гледайки през Сатурновите очила, винаги може да намерим доказателства в семейното ни обуславяне – че някой е направил нещо нередно или ни е прова­лил. Но Сатурн, като всяка друга планета, отразява начин на възприятие. Долавяме липсата на нещо, независимо дали е на раз­положение или не, и по една или друга причина не можем да го разпознаем или приемем, дори и да се предлага. Нещо е липсвало в ранната ни диета и отсъствието му е довело до някакъв недо­стиг. Това усещане за липса или дефицит обикновено е свързано с възприемането на родителите и семейния произход. Нито един от родителите не изявява претенции, че е „виновник“; Сатурн е ща­стлив да обвинява или да играе ролята на някой от тях.

Изживяването на Сатурн е да ни се отказва нещо, да бъдем ограничени, сковани или задушени, или да сме лишавани от нещо, от което силно се нуждаем. Това отричане или съкращаване също се чувства като наказание. Сякаш нашата нужда ни прави лоши хора, а отричането е справедливо възмездие. Необходимостта ни

Книгата можете да закупите от тук : Бариери и граници. Хороскопът и защитите на личността, Лиз Грийн